Privacy en Cookie Policy

Careforhomedeco.nl is een handelsnaam van Adsonline, welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74038575.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites, waaronder de webshop op Careforhomedeco.nl.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In het kader van transparantie geven wij je ook informatie over de verwerking van andere gegevens dan persoonsgegevens.

Adsonline heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen. Bij Adsonline wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Adsonline nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal Adsonline dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.

Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Adsonline is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Adsonline liggen bij Adsonline.

Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Adsonline niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Adsonline informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.

Adsonline is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Adsonline over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Adsonline (info@adsonline.nl). Adsonline zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Privacy

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 Careforhomedeco.nl verstrekt deze privacyverklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Careforhomedeco.nl inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 Careforhomedeco.nl respecteert en beschermt uw privacy. Careforhomedeco.nl zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacywetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Careforhomedeco.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. 

1.3 Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

1.4 Careforhomedeco.nl zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Careforhomedeco.nl. 

2.2 Careforhomedeco.nl gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Banknummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden. 

2.3 Careforhomedeco.nl zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Careforhomedeco.nl daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Careforhomedeco.nl. Wij (Adsonline) delen uw gegevens met zakenpartners die in naam van Careforhomedeco.nl handelen in de hierboven beschreven doeleinden met uw toestemming. Deze zakenpartners hanteren hetzelfde privacy beleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling. 

2.4 Careforhomedeco.nl zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van Careforhomedeco.nl producten.

2.6 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor: a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen; b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien; c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.

Artikel 3 Koppeling websites aan derden

3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u Careforhomedeco.nl. Careforhomedeco.nl heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Careforhomedeco.nl bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico. 

Artikel 4 Veiligheid

4.1 Careforhomedeco.nl doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Careforhomedeco.nl fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens. 

Artikel 5 Verdenking misbruik

5.1 Careforhomedeco.nl behoudt zich het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Careforhomedeco.nl het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Careforhomedeco.nl heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Careforhomedeco.nl passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Careforhomedeco.nl of aangifte bij de politie.

Artikel 6 Cookies en IP-adressen

6.1 Careforhomedeco.nl kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Careforhomedeco.nl, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Careforhomedeco.nl zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Careforhomedeco.nl bemoeilijken.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring

7.1 Careforhomedeco.nl heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website Careforhomedeco.nl en 

inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Careforhomedeco.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 8 Klachten

8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Careforhomedeco.nl.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@careforhomedeco.nl of via een link in de nieuwsbrief.”

Betaalmethodes

Om u alle betaalopties aan te bieden en alle betalingen op een beveiligde manier te verwerken werken we samen met Mollie.com / Mollie payments.

Social Plugins

1.1 Google Analytics

De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op 

deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website van Careforhomedeco.nl kunt u terecht bij info@careforhomedeco.nl.